Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN MELIEF

Laatst bijgewerkt: 5 juni 2018

Wie zijn we?
Gnadenhof Melief, gevestigd op Friesenweg 5 te Sogel, Duitsland, opvang van kansarme dieren. We gebruiken uw gegevens zoals verder uitgelegd in deze Privacyverklaring. Wij zullen de “beheerder” zijn van de informatie die u ons verstrekt.

Wat behandelt deze Privacyverklaring?
Bij Melief nemen wij uw persoonsgegevens serieus. Deze verklaring:
• beschrijft het soort persoonsgegevens dat we over u verzamelen;
• legt uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken;
• legt uit hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
• legt uit wanneer, waarom en met wie we uw persoonsgegevens zullen delen;
• beschrijft de juridische grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens;
• legt de gevolgen uit van het weigeren om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken;
• legt uit waar wij uw persoonsgegevens opslaan en of we uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen;
• legt de verschillende rechten en keuzes uit die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens; en
• legt uit hoe u contact met ons kunt opnemen.
Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de persoonsgegevens die in het bezit zijn van Melief en die vallen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de respectieve uitvoeringsbesluiten van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (AVG). Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u zich afvraagt of uw persoonsgegevens onder de AVG vallen.
Houd er rekening mee dat onze website links bevat naar andere websites waarvoor mogelijk eigen privacyverklaringen en -voorwaarden gelden. Onze diensten kunnen ook mogelijkheden bieden voor het delen via sociale netwerken en andere geïntegreerde tools (zoals de “Like”-knop op Facebook), waarmee u handelingen die u op onze diensten verricht kunt delen met andere media, en vice versa. Het gebruik van dergelijke functionaliteiten maakt het delen van informatie met uw vrienden of het grote publiek mogelijk, afhankelijk van de instellingen die u instelt bij de entiteit die de functie voor het delen via sociale netwerken biedt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens in verband met het delen via sociale netwerken, kunt u het privacybeleid raadplegen van de entiteiten die deze functionaliteiten aanbieden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze entiteiten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens die u vrijwillig en rechtstreeks aan ons verstrekt bij het gebruik van onze diensten, waaronder uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en contactgegevens, arbeidsfunctie, functiebenaming, bedrijfstak, namen en contactgegevens van personen met wie u samenwerkt, werkgerelateerde dossiers en rapporten, informatie over aankopen, betalingsinformatie, notities en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt.
We kunnen anderen toestaan om namens ons advertenties op het internet te plaatsen en analysediensten aan te bieden. Conform uw toestemming kunnen deze entiteiten gebruikmaken van cookies, webbeacons en andere technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van de diensten en andere websites, met inbegrip van uw IP-adres, webbrowser, bekeken pagina’s, tijd besteed op pagina’s, links waarop u klikt en conversie-informatie. Voor meer informatie over advertenties op internet of om u af te melden voor het gebruik van uw web browsing-informatie voor gerichte reclame, gaat u naar Google’s advertentie-instellingen en het afmeldingsmechanisme van de Digital Advertising Alliance.

Waar verzamelen we persoonsgegevens over u?
We kunnen uit de volgende bronnen persoonsgegevens over u verzamelen:
• Rechtstreeks van u. Dit is informatie die u aan ons verstrekt wanneer u bijvoorbeeld een online/mobiele applicatieaccount en/of een profiel aanmaakt, onze diensten gebruikt of er toegang toe heeft, met inbegrip van de interactieve gedeelten van onze diensten, onze diensten aanvraagt of aanschaft, een formulier invult, ons uw visitekaartje of andere contactgegevens verstrekt, deelneemt aan een evenement, een enquête invult, zich aanmeldt voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven, een aankoop doet, met ons communiceert via sociale mediasites van derden, ondersteuning aanvraagt of anderszins met ons communiceert.
• Van een namens u optredende tussenpersoon/externe partij,
• Door middel van doorverwijzingen met uw voorafgaande toestemming of indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
• Via openbare bronnen. We gebruiken de volgende openbare bronnen:
o LinkedIn
o Facebook
o YouTube
o Twitter
o Openbaar beschikbare zakelijke webpagina’s
• Met uw toestemming kunnen wij anderen toestaan namens ons advertenties te plaatsen op het internet
• We kunnen ook persoonsgegevens uit andere bronnen verzamelen (bijvoorbeeld mensen met wie u samenwerkt) en deze combineren met informatie die wij over u bewaren of verzamelen.

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens om:
• op uw opmerkingen, vragen en verzoeken te reageren;
• met u te communiceren over producten, diensten, evenementen die door ons en anderen worden aangeboden en u nieuws en informatie te bieden waarvan wij denken dat deze interessant voor u kan zijn, inclusief via elektronische communicatie zoals e-mail;
• ervoor te zorgen dat we werken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door bij te houden met wie we zaken doen;
• elk ander doel na te streven dat verenigbaar is met het doel waarvoor de informatie werd verzameld.
We zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Hoelang we uw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we ze gebruiken.
Wij bewaren uw informatie alleen zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel dat in deze privacyverklaring staat en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om de gepaste tijdsduur voor het bewaren van uw gegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op een andere wijze kunnen bereiken en met de toepasselijke wettelijke vereisten.
We hebben interne regels die bepalen hoelang we gegevens bewaren. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld:
• met andere gebruikers op uw aanwijzing of door middel van de functionaliteit die beschikbaar is in onze diensten, inclusief wanneer u deelneemt aan de interactieve gebieden van die diensten;
• met leveranciers, consultants en andere dienstverleners die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons werkzaamheden uit te voeren;
• met derden die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om een door u aangevraagde dienst uit te voeren;
• in antwoord op een verzoek om informatie als wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures of anderszins wordt vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief op verzoek van overheidsinstanties die een onderzoek uitvoeren; om fraude of technische of veiligheidskwetsbaarheden op te sporen en tegen te gaan; om te reageren op een noodsituatie; of als wij van mening zijn dat uw handelingen niet in overeenstemming zijn met de geest of de taal van onze gebruikersovereenkomsten of ons gebruikersbeleid, of om onze rechten, eigendommen en veiligheid en de rechten, eigendommen en veiligheid van anderen te beschermen;
Tenzij wij uw specifieke instructies opvolgen, besteden wij de nodige zorg aan het waarborgen van de veiligheid, vertrouwelijkheid en privacy van uw persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren?
De wet geeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die wij hieronder hebben samengevat. Meer informatie en advies over uw rechten kunt u verkrijgen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in uw land.

Rechten Wat betekent dit?
1. Het recht om te worden geïnformeerd U heeft recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie over de manier waarop wij uw informatie gebruiken en over uw rechten. Daarom verstrekken we u de informatie in deze Privacyverklaring.
2. Het recht op toegang U heeft het recht op inzage van uw gegevens (indien we deze verwerken) en bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met die vermeld in deze Privacyverklaring).
Dit is om u ervan bewust te maken en zodat u kunt controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.
3. Het recht op rectificatie U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig is.
4. Het recht op verwijdering Dit staat ook bekend als ‘het recht om te worden vergeten’ en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om te verzoeken om het wissen of de verwijderen van uw gegevens als er voor ons geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op verwijdering; er bestaan uitzonderingen.
5. Het recht om de verwerking te beperken U heeft het recht om verder gebruik van uw informatie te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer de verwerking beperkt wordt, kunnen we uw gegevens nog steeds opslaan, maar mogelijk niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun informatie te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
6. Het recht op gegevensportabiliteit U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bemachtigen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden via verschillende diensten. Als u bijvoorbeeld besluit over te schakelen naar een nieuwe provider, kunt u hiermee uw informatie eenvoudig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder de bruikbaarheid aan te tasten.
7. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking op basis van onze legitieme belangen en verwerking voor direct marketing (bijvoorbeeld als u niet langer wilt dat er contact met u wordt opgenomen over potentiële mogelijkheden).
8. Het recht om een klacht in te dienen U heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken bij uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming.
9. Het recht om toestemming in te trekken Als u toestemming heeft gegeven voor zaken die wij met uw persoonsgegevens doen, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (al betekent dat niet dat datgene wat wij tot dat moment met uw toestemming met uw persoonsgegevens hebben gedaan nu onwettig is). Dit omvat uw recht om uw toestemming aan ons, met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, in te trekken.

Hoe kunt u een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen?
Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen of om een vraag te stellen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring.

Hoe gaan we om met een verzoek om uw rechten uit te oefenen?
We zullen zo snel mogelijk reageren. Over het algemeen is dit binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, maar als het langer duurt voordat het verzoek zal worden behandeld, nemen we contact met u op en stellen we u hiervan op de hoogte.
Wij gaan normaal gesproken in op verzoeken en verstrekken de informatie gratis, maar we kunnen een redelijke vergoeding in rekening brengen om onze administratieve kosten te dekken voor het verstrekken van informatie in geval van:
• ongegronde of overdreven/herhaalde verzoeken, of
• meerder kopieën van dezelfde informatie.
De wet kan ons ook toestaan om te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten wilt uitoefenen of niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens zijn omgegaan, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar ingridroosenboom@stichtingmelief.nl.
Als u niet tevreden bent met onze reactie op een klacht of als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij Ingrid Roosenboom.

Hoe houden we u op de hoogte over wijzigingen van deze kennisgeving?
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen door de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan deze Privacyverklaring te wijzigen en, in sommige gevallen, zullen we u een aanvullende kennisgeving verstrekken (zoals door het opnemen van een verklaring op onze homepage of door u een kennisgeving te sturen). We raden u aan deze Privacyverklaring te bekijken wanneer u gebruik maakt van onze diensten om op de hoogte te blijven van onze praktijken omtrent informatieverwerking en de manieren waarop u kunt helpen om uw privacy te beschermen.

Onze sponsoren
 
 
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share